Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły
opracowany przez Dyrektora, zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę oraz zaopiniowany przez wizytatora CEA.

Dokument dostępny jest do pobrania w zakładce Dokumenty Szkolne  na stronie podmiotowej BIP.